Viljelijän Berner | Combooster

Säästä lannoitus-kustannuksissa ja suojele luontoa - satotavoitteesta tinkimättä!

Combooster Aktivointiliuos tehostaa kasvien ravinteiden saantia!

Combooster Aktivointiliuos herättää maaperän mikrobit toimimaan nopeasti, jolloin typen ja muiden ravinteiden hyväksikäyttöprosentti nousee kohisten – aina 100%:n saakka! Tehokkaampi ravinteiden hyväksikäyttö mahdollistaa lannoitteiden tehokkaamman käytön, jolloin kivennäislannoitteiden määrää voidaan pudottaa ja saada kustannussäästöjä, sekä sitoa laskennallisesti enemmän hiiltä maahan.

Combooster Aktivointiliuos

Uudenlainen lannoitustapa säästä kuluja ja maaperän hiilivarantoja

Combooster Aktivointiliuoksen toiminta perustuu maan mikrobitoiminnan kiihdyttämiseen hallitusti. Keskimäärin typen hyväksikäyttö maanviljelyssä Suomessa on noin 50-70 prosenttia (Luke). Tämä tarkoittaa, että noin puolet tai hieman yli puolet käytetystä typen määrästä saadaan hyödynnettyä kasvien ravinnoksi, kun taas loput typpeen sisältyvästä ravinteesta voi päätyä maaperään tai vesistöihin. Maaperään jäänyt ylimääräinen typpi jää hajottamaan maaperän humusta sen jälkeen, kun sadonkorjuu on tehty.

Pelloista on arvioiden mukaan hävinnyt noin puolet sinne kertyneistä hiilivaroista. Viimeisimpien mittausten mukaan pelloilta karkaa hiiltä sadon, niin sanotun maahengityksen ja sateiden mukana arviolta 200 kiloa hehtaarilta vuodessa.

Hyväksikäyttösuhde 100%

Mikä on uudenlainen lannoitustapa?

  • Combooster Aktivointiliuoksen avulla typen hyväksikäyttösuhde on mahdollista nostaa 100%:n, kun mikrobeille annetaan oikeanlaista ravintoa liialllisen liukoisen typen sijaan.
  • Liukoisen typen määrää voidaan vähentää jopa 30%, jolloin saadaan kustannussäästöjä.
  • Orgaanisista lannoitteista saadaan huomattavasti enemmän ravinteita kasvien käyttöön Combooster Aktivointiliuosta käyttämällä, kun kiihtynyt mikrobitoiminta hajottaa orgaanista typpea kasville käyttökelpoiseen muotoon.
  • Kun Combooster Aktivointiliuosta käytetään, maaperään ei jää ylijäämätyppeä ja hiilen hajoamista maassa pystytään hidastamaan. Lisäksi orgaanisten lannoitteiden lisääntyvän käytön myötä hiiltä jää maahan laskennallisesti entistä enemmän.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaa Combooster Aktivointiliuosta!

Hiilensidontakyky on keskeinen maan kunnon mittari. Se kertoo muun muassa peltojen kyvystä sitoa kasvien tarvitsemia ravinteita ja kasvattaa tehokkaasti ruokaa. Samalla myös sen, kuinka hyvin keskeiset ravinteet, fosfori ja typpi pysyvät pellossa eivätkä valahda pilaamaan vesiä ja ilmaa.

Tutustu lisää uuteen lannoitusmenetelmään!

Miten typpilannoitus hajottaa hiiltä maassa?

Typpilannoitus voi edistää hiilen hajotusta maaperässä useiden mekanismien kautta. Tässä on joitakin tapoja, joilla typpilannoitus voi vaikuttaa hiilen hajotukseen maassa:

1. Mikrobien toiminnan lisääntyminen: Typpilannoitus voi lisätä mikrobien aktiivisuutta maaperässä. Mikrobit ovat vastuussa orgaanisen aineksen hajottamisesta, mukaan lukien maaperän hiiliyhdisteet. Kun typpilannoitusta lisätään, mikrobien ravinteiden saatavuus voi parantua, mikä edistää niiden kasvua ja toimintaa. Tämä lisää orgaanisen hiilen hajotusta maaperässä.

2. Lisääntynyt orgaanisen aineksen hajotusnopeus: Typpilannoituksen seurauksena mikrobit voivat hajottaa orgaanista ainesta nopeammin. Typpi on tärkeä ravinteiden lähde mikrobeille, ja sen lisääntyminen maaperässä voi stimuloida mikrobien aineenvaihduntaa. Tämä johtaa orgaanisen aineksen nopeampaan hajotukseen, jolloin hiili vapautuu maaperästä hiilidioksidina.

3. Happamuuden muutokset: Tietyt typpilannoitusmenetelmät, kuten ammoniumtypen käyttö, voivat aiheuttaa maaperän happamuuden muutoksia. Happamampi ympäristö voi vaikuttaa haitallisesti mikrobien toimintaan ja hajotusprosesseihin. Tämä voi johtaa hiilen hajotuksen lisääntymiseen, kun mikrobien toiminta kiihtyy tai muuttuu.

4. Hyötysuhteen parantaminen: Rajoitetaan keväällä annettavan liukoisen typen määrää ja annetaan mikrobeille helppoa energiaa ja sopivia aminohappoja. Maabakteerit aktivoituvat kun niiden tarvitsemaa typpeä ei ole enää yltäkylläisyyteen asti saatavilla ja niillä on energiaa (helppoa hiiltä) käynnistää orgaanisen aineksen (helpoiten hajoavat ensin) hajotustyö typen hankkimiseksi kasvuunsa ja lisääntymiseensä. Bakteerien oma tarve on kuitenkin vain neljännes saadusta typestä, jolloin ¾ jää liukoisessa muodossa viljelykasvien käyttöön. Näin saatu liukoinen typpi korvaa suoraan lannoitetyppeä nostaen hyötysuhdetta.

5. Perinteisessä mallissa maabakteerien aktivoituminen tapahtuu vasta sadonkorjuun yhteydessä, kun typpitaso on alentunut ja maahan varisee satotähteinä helposti hajoavaa hiiltä energiaksi. Hajotustyö käynnistyy siis vasta syksyllä ja liukoista typpeä (ja fosforia) vapautuu alttiiksi syyssateiden huuhtoutumiselle, ellei maassa mahdollisesti oleva kasvusto (nurmi, syysvilja) ehdi hyödyntämään sitä ennen kasvun päättymistä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että typpilannoituksen vaikutukset hiilen hajotukseen maaperässä voivat vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten maaperän ominaisuuksista, ilmastosta ja viljelykäytännöistä. Lisäksi maanviljelykäytäntöjen hallinta ja kestävät viljelymenetelmät voivat vaikuttaa hiilen hajotukseen ja auttaa vähentämään negatiivisia vaikutuksia maaperän hiilen varastoihin.

Lähteet:

Luo, Y., et al. (2010). Nitrogen-induced changes in soil carbon dynamics: a review. Journal of Soils and Sediments, 10(6), 1133-1148.
Smith, P., et al. (2014). Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Van Groenigen, J. W., et al. (2013). Nitrogen-induced loss of soil carbon from a grassland ecosystem. Soil Biology and Biochemistry, 61, 102

Scroll to Top